English Version ฉบับภาษาไทย
  • Rules of the Ministry of Digital Economy and Society Concerning Criteria and Procedures for Nominatingthe Qualified Members of the Computer Data Review Committee B.E. 2561(2018)     • ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561  
  • Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re: Characteristics and Method of Sending, Characteristics and Size of Data, and Frequency and Method of Sending Without Disturbingthe Recipient B.E. 2560 (2017)     • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. 2560  
  • Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re: Criteria, Period of Time and Proceduresfor Blocking Dissemination or Deletion of Computer Data by the Competent Official or Service Provider B.E. 2560 (2017)     • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ พ.ศ. 2560  
  • Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re:Appointment of Computer Data Review Committee under the Computer-Related Crime Act B.E. 2550 (2007) B.E.2560 (2017)     • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560  
  • Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re:Appointment of the Fines Committee under the Computer-Related Crime Act B.E. 2550 (2007) B.E.2560 (2017)     • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560  
  • Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re: Process of the Notification, Blocking Dissemination and Deletion of Computer Data from Computer System B.E. 2560 (2017)     • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
  • Ministerial Regulation Prescribing Form of Document Showing Confiscation or Seizure of Computer System B.E. 2551 (2008)     • กฎกระทรวงกำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551  
  • Notification of the Ministry of Information and Communication Technology Re: Rules for Maintenance of Traffic Data by Service Provider B.E. 2550 (2007)     • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550  
  • COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 (2007)     • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  • Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 (A.D.2014) Re: Electronic Conferencing     • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  • Notification of the Ministry of Information and Communication Technology Re: Standards for Electronic Conferencing Security B.E. 2557     • ประกาศ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗