กองกลาง


 

1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร

2. กลุ่มงานสารบรรณ

3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สป.ดศ.

6. กลุ่มงานการเงินและบัญชี

7. กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน