ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
 
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
โฆษกกระทรวงฯ
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงฯ
 
รองปลัดกระทรวงฯ
 
นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
นายขจิต สุขุม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ
 
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
 
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่ออ่านรายละเอียด