รูปภาพประกอบ
 
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ค่านิยม

“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“องค์กร SMART คน ACTIVE”

วิสัยทัศน์

“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสุนน และประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 5 ปี”

 

พันธกิจ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติงานและจัดสรรบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์

2 ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

3 บริหารจัดการองค์กร ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

5 ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

6 พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

7 วิเคราะห์ เสนอแผน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและผลักดันการใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่

     ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ 2560
     ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน

3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์

4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ

6. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม

9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

10. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย
การให้บริการ

1 มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2 ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3 การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล