โครงการของประเทศไทย

 

 
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการหลายโครงการภายใต้ AIM 2015 โดยโครงการต่างๆ เรียงตามลำดับปีงบประมาณ มีดังนี้
 

 

♦  ASEAN ICT Skill Standard Definitions and Certifications Phase I♦  Intra-ASEAN Secure Transactions Framework


♦  ASEAN e-Government Strategic Action Plan


♦  IPv6 Collaboration in ASEAN 2012


♦  Community e-Classroom


♦  ASEAN e-Services Identification


♦  The Training of Information and Communication Technology and Assistive Technology for Equity in Society   [ Download ]


♦  Survey of Existing ICT Standard on ICT Products and Services in ASEAN with a Pilot Study on Common Software Development Standards


♦  ASEAN ICT Skill Standard Definitions and Certification Phase II


♦  ASEAN ICT Skills Upgrading and Development


♦  Study on Cloud Computing in ASEAN for ICT Framework and Policy Initiative


♦  Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Implementation Workshop


ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการต่างๆ เป็นดังนี้


 

 
ASEAN ICT Skill Standard Definitions and Certifications Phase I

 
 
 วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อศึกษา Best Practices ของการกำหนดนิยามและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ICT ที่มีในระดับสากล ทั้งจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม


♦  เพื่อศึกษามาตรฐานวิชาชีพ ICT ที่มีอยู่ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อวิเคราะห์ทักษะด้าน ICT ที่ได้จากการศึกษา เพื่อกำหนดความสำคัญและความเกี่ยวข้องกับคนในประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพด้าน ICT และระดับความสามารถที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อศึกษา เปรียบเทียบแนวทางการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ICT และระดับความสามารถที่จะนำมาใช้รับรอง


♦  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

 ระยะเวลาดำเนินการ   
 

เริ่มดำเนินการวันที่ 29 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556


 

 ผลการศึกษา   
 

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่ 


 
Intra-ASEAN Secure Transactions Framework
 
 วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อศึกษาข้อดี และข้อเสียของแต่ละมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Thust List Model ที่น่าเชื่อถือและพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสมกับอาเซียน

  

♦  จัดทำกรอบหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้หลักการ Two Factor Authentication สำหรับรายการที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย


♦  เพื่อสำรวจสถานะการพัฒนากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับใบรับรองลายมือชื่อดิจิทัลจากต่างประเทศ 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 

เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557

 

 

 ผลการศึกษา   

 
รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่  

 
 
ASEAN e-Government Strategic Action Plan

 
 
 วัตถุประสงค์  


♦  เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แผนงาน/มาตรการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาข้อมูลความต้องการในมุมมองของประชาชน และภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน


 

♦  เพื่อศึกษากรณีศึกษา และกรอบการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลที่ได้ดำเนินการในกรอบความร่วมมือ/ประชาคมต่างๆ อาทิ APEC และ EU เป็นต้น รวมทั้งแผนงานที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมือ/ประชาคมต่างๆ ดังกล่าว


 

♦  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบริการร่วม (Shared Services) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอยู่บนพื้นฐานสถานะของการพัฒนา และความต้องการของแต่ละประเทศ


 

 
 ระยะเวลาดำเนินการ  
 
เริ่มดำเนินการวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556


 

 ผลการศึกษา  
 

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่  

 

IPv6 Collaboration in ASEAN 2012

 
 
 วัตถุประสงค์  
 

♦  เพื่อส่งเสริม หารือ และให้ความร่วมมือกันในการพัฒนายุทธศาสตร์ IPv6 ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ


♦  เพื่อสร้างคณะทำงานในการประสานงานร่วมกันเพื่อพัฒนา IPv6 ระหว่างสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อควบคุมดูแล และปรับปรุงแผนการดำเนินการ IPv6 ให้ทันสมัย


♦  เพื่อสาธิตการใช้สื่อวิดีทัศน์ ภายใต้ระบบ IPv6 ภายใต้เครือข่ายของอาเซียน 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 

เริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 


 

ผลการศึกษา  

 
รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่ 


 

 

Community e-Classroom

 
 
วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อจัดทำทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มในการรองรับการแลกเปลี่ยนเนื้อหาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาเนื้อหาทั่วไปในการจัดทำ e-Classroom ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 
เริ่มดำเนินการวันที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556


     

ผลการศึกษา   
 

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่  


 
ASEAN e-Services Identification

 
 
  วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อสำรวจสถานะของการบริการ e-Services ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน แผนธุรกิจ (Business Plan)  และ/หรือ แผนการให้บริการ e-Services ในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา การสาธารณสุข การพาณิชย์ การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การเงิน การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน และการบริการภาครัฐ ตลอดจนความต้องการในการใช้บริการ e-Services ในมุมมองของประชาชน และภาคธุรกิจหลักที่สำคัญ ในประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อระบุบริการ e-Services ที่สำคัญ ที่สมควรจะได้รับการพัฒนาเป็นบริการภายในประเทศสมาชิกอาเซียน (Intra-state) และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Inter-state) ตลอดจนระบุแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


♦  เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างบริการ e-Services ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน กับบริการ e-Services และแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Contact Locations)


♦  เพื่อระบุปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาบริการ e-Service ในอาเซียน


♦  เพื่อประมวลกลยุทธ์ และเงื่อนไขซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาบริการ


♦  e-Services ที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์ และเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาบริการ e-Services 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 
เริ่มดำเนินการวันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557


 

  ผลการศึกษา  

 
รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่  

 

 
The Training of Information and Communication Technology and Assistive Technology for Equity in Society

 
 
 วัตถุประสงค์  

 

♦  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อส่งเสริมการใช้ ICT และสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)


♦  ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ


♦  ผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Master Plan 2015) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลภายในอาเซียน


 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 

เริ่มดำเนินการวันที่ 22 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556


 

 ผลการศึกษา   
 

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่  

 

 
Survey of Existing ICT Standards on ICT Products and Services in ASEAN with a Pilot Study on Common Software Development Standards


 
 
  วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อสำรวจมาตรฐานที่สำคัญในการจำหน่ายสินค้าและบริการ ICT ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และสำรวจว่าการจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่


♦  เพื่อทำการสำรวจแบบ Pilot Study ในการวิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรฐานที่ควรมีร่วมกันในการพัฒนา Software ให้เหมาะสมในโครงการต่างๆ เพื่อให้บริษัท ICT สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานได้ เพื่อเป็นการย่นระยะเวลา และขั้นตอน ในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 
เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม 2556 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557


 

 ผลการศึกษา  

 
รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่   
ASEAN ICT Skill Standard Definitions and Certifications Phase II


 
 
วัตถุประสงค์  


 
♦  เพื่อศึกษาทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอาเซียนในอนาคตที่สำคัญ ได้แก่ Cloud Computing และ Mobile Computing  เพื่อที่จะจำแนกมาตรฐานทักษะและระดับของสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ด้าน ICT ในอาเซียน รวมทั้งการกำหนดวิธีการรับรองที่เหมาะสมได้


♦  เพื่อศึกษาต่อยอดผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ถึงแนวทาง วิธีการรับรองที่มีความเป็นไปได้ รวมถึงกระบวนการพัฒนามาตรฐานทักษะด้าน ICT เช่น กระบวนการ ITPEC (IT Professionals Examination Council) เป็นต้น


♦  เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เพื่อนำมาประกอบการพัฒนากรอบการทำงาน (Framework) สำหรับการรับรองหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับรองทักษะนำไปสู่การจัดตั้งเป็นมาตรฐานทักษะการยอมรับร่วมกัน  (MASS) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ระยะเวลาดำเนินการ  

 
เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558


 
 

 ผลการศึกษา    

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่   
ASEAN ICT Skills Upgrading and Development


 
 
 วัตถุประสงค์  

 
♦  เพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม สำหรับการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT 


♦  เพื่อจัดทำกรอบแนวคิด สำหรับการเพิ่มพูน และพัฒนาทักษะ ICT


♦  เพื่อจัดทำโครงการนำร่อง ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจากแผนทิศทางดังกล่าว 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 

เริ่มดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558


 

 ผลการศึกษา  
 


รับรายงานการศึกษา  คลิกที่นี่  
Study on Cloud Computing in ASEAN for ICT Framework and Policy Initiative


 
 
วัตถุประสงค์  


 ♦  เพื่อสำรวจ ศึกษา และสถานะของการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด และนโยบายทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน


♦  เพื่อวางกรอบความคิดและนโยบาย รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในประเทศไทย 

 ระยะเวลาดำเนินการ  
 

เริ่มดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558


 
 
ผลการศึกษา  

 รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่ 
 


 


 

Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Implementation Workshop
  วัตถุประสงค์  
 

♦   เพื่อศึกษา และระบุประเภท e-Transaction พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง เพื่อให้เกิดความตกลงยอมรับร่วม (Mutual recognition Agreement: MRA) ตามกรอบหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ตัวตน e-Authentication ในรูปแบบที่เหมาะสมกับอาเซียน 

ระยะเวลาดำเนินการ  

เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558


 

 ผลการศึกษา  

รับรายงานการศึกษา   คลิกที่นี่