AIM 2015


 
 
 ความเป็นมาของ AIM 2015 

 
     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 หรือ ASEAN ICT Masterplan 2015 (AIM 2015) เป็นแผนที่กำหนดกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการอนุมัติในเดือนมีนาคม 2554 ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครั้งที่ 10
 

ในการประชุมครั้งนั้น ได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงาน และหน่วยงานที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการนำแผน AIM 2015 ไปสู่การปฏิบัติ 
              แผน AIM 2015 ได้รับการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 และได้สิ้นสุดเวลาของแผนลงในปี 2558

 

 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย

 
 
 วิสัยทัศน์ 
 
ไอซีทีจะเป็นเครื่องมือหลักของอาเซียนในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียุคหน้าและทุนมนุษย์ การสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายและการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการพัฒนา ไอซีทีสามารถรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งและก่อให้เกิดตลาดเดียว (Single Market) และในขณะเดียวกัน อาเซียนจะสามารถสร้างศักยภาพให้ชุมชนต่างๆ ของตน และขยับสถานะไปสู่ความเป็นศูนย์กลางไอซีทีที่รวมทุกกลุ่มคนและมีความเจริญอย่างมั่งคั่ง และท้ายที่สุด เป็นภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ

 

 
 เป้าหมาย 
 
วิสัยทัศน์ข้างต้นจะนำไปสู่เป้าหมายหลัก 4 ประการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการปฏิรูปอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

 
   ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศอาเซียนเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

   อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางด่านไอซีทีแห่งหนึ่งของโลก

   ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

♦   ไอซีทีมีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrust) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน AIM 2015 ประกอบไปด้วย
 
» ยุทธศาสตร์ที่ 1: การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation)

» ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Empowerment and Engagement)

» ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

» ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development)

» ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)

» ยุทธศาสตร์ที่ 6: การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Bridging the Digital Divide)ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ยังมีข้อริเริ่ม (Initiative) จำนวน 17 ข้อริเริ่ม และแผนงาน (Action Point) จำนวน 17 แผนงาน (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดจากแผน AIM 2015)

  
 การดำเนินงานภายใต้ AIM 2015 

 
    ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ริเริ่มโครงการขึ้นทั้งหมด 87 โครงการ ภายใต้แผน AIM 2015 และได้ใช้งบประมาณประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐในการดำเนินโครงการเหล่านั้น ร้อยละ 80.3 งบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Fund: AICTF) ร้อยละ 10.3 มาจากกองทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนเอง และอีกร้อยละ 9.4 ได้รับการสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน

                                        


   รายชื่อโครงการทั้ง 87 โครงการ ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (คลิกที่นี่  เพื่อดูรายงานการประเมินผล)


     เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณไปยังแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) ได้รับงบประมาณสูงสุดที่ร้อยละ 25 ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาทุนมนุษย์) ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดที่ร้อยละ 10 และหากพิจารณาในแง่ของจำนวนโครงการภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ก็จะพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) ยังคงได้รับการจำนวนโครงการมากที่สุด (ร้อยละ 25) และยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาทุนมนุษย์) ได้รับการจัดสรรโครงการน้อยที่สุด (ร้อยละ 8) เช่นเดียวกัน     จากการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรโครงการข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนยังสามารถให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ทิศทางการดำเนินงานดังกล่าวจึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020: AIM 2020) ต่อไป

  

 ความสำเร็จของ AIM 2015 

 
    แผน AIM 2015 ได้รับการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ โดยรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ได้ระบุว่า แผนงานทั้ง 29 แผนงานได้ถูกนำมาปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงแล้วทุกแผนงาน ทั้งนี้ การพิจารณาว่าแผนงานแต่ละแผนถูกนำมาปฏิบัติแล้วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า แผนงานนั้นๆ มีโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่    เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค พบว่า ตัวชี้วัดหลายตัวได้รับการพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินงานตามแผน AIM 2015 โดยตัวอย่างของตัวชี้วัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ได้แก่ สัดส่วนต้นทุนการใช้บรอดแบนด์ต่อรายได้เฉลี่ย สัดส่วนต้นทุนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อรายได้เฉลี่ย และดัชนีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น
 ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า แผน AIM 2015 ได้มีส่วนช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการนำเสนอข้างต้น     ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยเกื้อกูลการรวมตัวของอาเซียนในภาพรวมอีกด้วยเพื่อดูรายละเอียดการประเมินผล AIM 2015
คลิกที่นี่

 
  ดาวน์โหลด 

 
ASEAN ICT Masterplan 2015 (ENG) 2015 คลิกที่นี่


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2558 คลิกที่นี่


 ASEAN ICT Masterplan 2015 Completion Report (ENG) คลิกที่นี่


รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2558 คลิกที่นี่