AIM 2020


 ความเป็นมาของ AIM 2020  
 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 หรือ ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครั้งที่ 15 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้รับการดำเนินงานในช่วงปี 2559-2563
 

แผน AIM 2020 เป็นแผนแม่บทฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่สองของอาเซียน โดยแผนแม่บทฯ ฉบับแรก (AIM 2015) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการลงเมื่อปี 2558 ในการร่างแผน AIM 2020 นั้น ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศร่วมกันให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา
 


 

 

  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ของแผน AIM 2020 มุ่งสู่การนำ “อาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

 แผนแม่บท AIM 2020 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 5 ประการ อันได้แก่
 

 ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างเท่าเทียมทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม

 มีการนำไอซีทีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญเติบโตของอาเซียน

 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ

 โอกาสด้านไอซีทีที่หลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว

 ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย
 
 ยุทธศาสตร์ของ AIM 2020 มีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Development and Transformation)

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วยไอซีที
                            (People Integration and Empowerment through ICT)
            
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที (ICT Infrastructure Development)

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ไอซีทีในตลาดเดียว (ICT in the ASEAN Single Market)

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7: สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่ (New Media and Content)

 ยุทธศาสตร์ที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย (Information Security and Assurance)

 


ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยข้อริเริ่ม (Initiative) จำนวน 16 ข้อริเริ่ม และแผนงาน (Action Point) จำนวน 28 แผนงาน (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดแผน AIM 2020)


 
 การเปรียบเทียบ AIM 2015 และ AIM 2020 
 
จากการพิจารณายุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้ AIM 2015 และ AIM 2020 จะเห็นได้ว่า แผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์เดิมที่ถูกระบุอยู่ใน AIM 2015 (ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผน AIM 2015 มิได้ปรากฏอยู่ในแผน AIM 2020 แต่ในขณะเดียวกัน ก็มิได้ถูกละเลย เพราะได้ถูกหลอมรวมอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผน AIM 2020 (การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วยไอซีที)) นอกจากนี้ AIM 2020 ยังตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับไอซีทีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระยะสั้นและระยะกลางต่อไป จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพิ่มเติม 3 ประการ อันได้แก่
 


•  ไอซีทีในตลาดเดียว


 สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่

•  ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล
 
การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ภายใต้ AIM 2015 และ AIM 2020 เป็นดังนี้

 


 ดาวน์โหลด 
 

•  ASEAN ICT Masterplan 2020 (ENG) คลิกที่นี่

•  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทย) คลิกที่นี่