ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐและศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย


23 ก.ค.63 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคเพื่อสรุปนำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาแนวทางการแก้ไขพร้อมสนับสนุนการทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมต่อไป

 

              ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนะให้สำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เพื่อดำเนินภารกิจในพื้นที่/จังหวัด อีกทั้งยังหารือการปฏิบัติงานในภาวะปกติใหม่ (New normal) ด้วย

 

             จากนั้นผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาประชาคมบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ หมู่ 2 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง ซึ่งมีผู้นำชุมชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ดูแลและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงชาวบ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียน การประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดประชุมชาวบ้านของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านดูแลไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน และหากมีปัญหาในการใช้งานให้ติดต่อศูนย์บริการทีโอทีในพื้นที่ได้ทันที นอกจากนี้ยังได้ให้ไปรษณีย์ไทยจังหวัดแนะนำช่องทางการขายสินค้าชุมชนแก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปถ่ายทอดแก่กลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไป

 

             ปิดท้ายด้วยการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ ต.ราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เป็นศูนย์ขนาดกลางมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 11 ชุด ปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนมีครูที่มีองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ มีแผนการใช้งานประจำสัปดาห์อย่างชัดเจน โดยให้บริการทั้งเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน (กำนัน) และ ส่วนท้องถิ่น (อบต.) ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

******************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss