ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง


24 ก.ค.63 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดต่อไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น เป็น “ดรีมทีม” (Dream Team) เช่น จัดพบปะกันเป็นประจำเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ และเอื้ออำนวยการทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันในเวทีต่างๆ ของจังหวัด เป็นต้น จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ รวมทั้งให้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เพื่อดำเนินภารกิจในพื้นที่/จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

 

                   จากนั้นผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ซึ่งได้พบปะพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ดูแลและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงชาวบ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนและการประกอบอาชีพ โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยสอดส่องดูแลจุดให้บริการ Free Wi-Fi ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนในพื้นที่ และขอให้แนะนำลูกบ้านใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นๆ และอยากให้กระทรวงฯ เพิ่มจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านอีกหนึ่งจุดด้วย เนื่องจากหมู่ 7 มีบ้านเรือนกระจายอยู่สองฝั่งถนนทำให้สัญญาณไม่ทั่วถึง

 

******************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss