ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้เข้าพบนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับโครงการสำคัญที่กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการ อาทิ ภารกิจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โครงการอาสาสมัครดิจิทัล ภารกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 (แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/การจัดส่งหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพไทย) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งรองผู้ว่าราชการฯ แจ้งว่า แนวทางการพัฒนา Smart City จังหวัดปทุมธานีได้แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนการค้า และโซนความรู้ รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงาน 7 คณะ เพื่อพิจารณาเสนอประเด็นการพัฒนาแต่ละด้านสำหรับคัดเลือกพัฒนาเป็นอันดับแรกๆ ก่อน


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร