ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐและศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก


 21 ส.ค.63 นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ที่กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่ ซึ่งกล่าวชื่นชมว่าทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ทำงานตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างดี ทั้งสำนักงานสถิติจังหวัด ได้สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วย โดยเฉพาะสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกได้รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานจังหวัด เช่น การพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันการณ์ เป็นต้น ด้านไปรษณีย์จังหวัดนครนายกมีบทบาทสำคัญเมื่อมีการปิดจังหวัดช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถช่วยเรื่องการจัดส่งอาหารให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเนื่องจากมีเครือข่ายทุกพื้นที่ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในจังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานในสังกัดควรมีการปรับวิธีการทำงานให้พร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถทราบกำหนดแน่ชัดได้ว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไร เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดต่อไป รวมทั้งให้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อดำเนินภารกิจในพื้นที่/จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads