ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง ผ่านการประชุมทางไกล


เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เขตตรวจราชการที่ 17 จ.ตาก และเขตตรวจราชการที่ 8 จ.ระยอง ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงฯ เน้นการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบายภาพรวม ซึ่งมีโครงการหลักๆที่น่าสนใจ อาทิ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน, การพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น เน้นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลฯ, การยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ เช่นกิจกรรมในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงการพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ เน้นเรื่องการบริหารสภานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

------------icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads