ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จ.ศรีษะเกษ จ.ชัยภูมิ ผ่านการประชุมทางไกล


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดศรีสะเกษ) และเขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดชัยภูมิ) ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้ เขตบริการพื้นที่ได้รายงานผลการความคืบหน้าการดำเนินงาน อาทิ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวน์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมกันนี้ กระทรวงฯเน้นเรื่องการบริหารสภานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

-------------------------icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads