ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส จัดอบรมแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมิณความเสี่ยง FARs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่คณะทำงานย่อยการประเมิน ITA การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss