ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
คณะทำงานประเมินคุณธรรมฯ ดีอีเอส เดินหน้าออกแบบตัวชี้วัด แบบสำรวจฯ ในระบบ ITAS

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2/2565 โดยที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ อาทิ หลักฐาน/เอกสารเบื้องต้นในการตอบแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการกรองข้อมูลและการตอบแบบสำรวจฯ ในระบบ ITAS แบ่งเป็น แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss