ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.กรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ และคณะ ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (NT) พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ e-Document เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss