ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส ร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หวังปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ผ่านกิจกรรมการส่งมอบ “ปฏิทินเก่า เราขอ” ภายใต้ แนวคิด “การให้ คือ ความสุข” ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และกิจกรรม “เข้าวัด ฟังธรรม น้อมนำวัฒนธรรมไทย” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads