ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส มุ่งมั่นในการแยกพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ ครั้งที่ 3

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 โดยการบริจาคผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งเป็นภาพรวมของ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้คุณธรรม จริยธรรม ด้าน “จิตอาสา” รวมทั้ง การสร้างความสุขด้วยการมองโลกในแง่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น มุ่งสู่องค์กรและสังคมคุณธรรมicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads