ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ผู้บริหารดีอีเอส เดินหน้าลดและแยกกล่องกระดาษ เพื่อลดขยะ ในการช่วยโลกของเรา ReBox ครั้งที่ 2


วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม reBOX กล่องรักที่สัมผัสได้จากคุณ สู่คนพิการ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ “reBOX กล่องรักที่สัมผัสได้” ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในการลดปริมาณขยะที่เป็นกระดาษ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตกระกาษ และสร้างจิตสำนึกในการให้ มีจิตอาสาในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี โดยได้ดำเนินการตั้งจุดรับบริจาคกล่องพัสดุและซองกระดาษ ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น.icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads