ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ติดตาม การจัดการแหล่งน้ำภาคเกษตร สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ใน จ.สระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 9 (จ.สระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังโควิด 19 การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคเกษตร ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ( คทช.) และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอาการ เป็นต้น

-----------------------------icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss