ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ปดศ. ผต.ดศ. (น.ส.สุกันยาณีฯ) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


เมื่อวันอังคารที่ 10 วันพุธที่ 11 มกราคม 256๖ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดลำปาง

ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ และคณะ ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง (NT) และสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และ Thailand 4.0icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads