ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Report

ตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายๆ ด้าน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศสมาชิก ดันอาเซียนขึ้นแท่นศูนย์กลาง ICT โลก

ETDA หารืออาเซียน ผลักดัน Intra-ASEAN Secure Transactions Framework ปูพรม AEC

     การยืนยันความมีตัวตนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารหรือการก่อนิติสัมพันธ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งการมีกรอบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาคมอาเซียนจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ASEAN e-Authentication Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาคมอาเซียน ที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss