ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
ข้อมูลเปิดเผยตามกฎหมาย
 • แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศุกร์ 23 สิงหาคม 2556)
 • โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อังคาร 01 ตุลาคม 2556)
 • e-Government Study รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (พุธ 09 ตุลาคม 2556) (14 ไฟล์แนบ)
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๗ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗ ของวุฒิสภา (พฤหัส 17 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อังคาร 22 ตุลาคม 2556) (3 ไฟล์แนบ)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (4 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สป.ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • คู่มือการใช้งานระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซี (ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาล (พฤหัส 26 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 ปี 2557 (จันทร์ 06 มกราคม 2557)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง)รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 (ศุกร์ 31 มกราคม 2557)
 • The 20 ICT Projects for Thailand 38 Dreams (อังคาร 04 กุมภาพันธ์ 2557)
 • แบบสำรวจข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557) (4 ไฟล์แนบ)
 • กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย ict2020 (อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (อังคาร 04 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (พุธ 12 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับบุคคากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ (พฤหัส 13 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • “พิมพ์เขียว (Blueprint) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย” โดย ดร. สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง อนาคต ICT ไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จันทร์ 31 มีนาคม 2557)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557 (พุธ 30 เมษายน 2557) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ๒๕๕๖ (ศุกร์ 02 พฤษภาคม 2557)
 • แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (พุธ 11 มิถุนายน 2557)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ทก. (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนหลัง ) (พฤหัส 28 สิงหาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557) (5 ไฟล์แนบ)
 • การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (จันทร์ 01 ธันวาคม 2557) (15 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เสาร์ 20 ธันวาคม 2557)
 • ร่างแผนบูรณาการงบประมาณ ICT (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • ข้อเสนอโครงการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 21 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 12 กุมภาพันธ์ 2558)
 • ต้นทุนผลผลิต ของ สป.ทก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พุธ 18 กุมภาพันธ์ 2558) (10 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ธันวาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 09 ธันวาคม 2558) (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 14 มกราคม 2559)
 • ประจำเดือน มกราคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (จันทร์ 25 มกราคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 (จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2558 (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) (16 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 15 มีนาคม 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ - ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - Fl To Fl Messages for Bulk Payment) (พฤหัส 17 มีนาคม 2559)
 • ประจำเดือน มีนาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 22 มีนาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - FI To FI Messages for Bulk Payment) (มธอ. 10-2559) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) (มธอ. 9-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานรหัสหีบห่อ (Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials) (มธอ. 8-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสหน่วยวัด (Codes for Units of Measure used in International Trade) (มธอ. 7-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสวิธีการขนส่ง (Codes for Modes of Transport) (มธอ. 6-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา (Code for Currencies) (มธอ. 5-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (Code for Incoterms) (มธอ. 4-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสประเทศ (Code for Countries) (มธอ. 3-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT) (มธอ. 0002-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2555) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • ประจำเดือน เมษายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พฤหัส 21 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 เมษายน 2559)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศุกร์ 29 เมษายน 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 16 มิถุนายน 2559)
 • ประจำเดือน มิถุนายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 28 มิถุนายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มภารกิจงาน และปริมาณงาน ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และที่คาดการณ์จะดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 (พุธ 06 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 15 สิงหาคม 2559)
 • แบบสอบถามว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ในประเทศไทย (พุธ 17 สิงหาคม 2559)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ Digital Economy (ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 22 สิงหาคม 2559)
 • ประจำเดือน สิงหาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 02 กันยายน 2559)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 06 กันยายน 2559)
 • แบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อังคาร 13 กันยายน 2559)
 • ประจำเดือน กันยายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 28 กันยายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรสำหรับจัดทำแนวทางการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (พฤหัส 27 ตุลาคม 2559)
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (อังคาร 01 พฤศจิกายน 2559)
 • แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการในแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พุธ 02 พฤศจิกายน 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • กองยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์ม ปฏิทินการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559)
 • เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะที่ 4.2)" วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (พุธ 09 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Update (พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2559) (4 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารแนบสำหรับการประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • ผลการพิจารณาโครงการงบบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Preceiling) (จันทร์ 05 ธันวาคม 2559)
 • (ร่าง) แผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (จันทร์ 06 กุมภาพันธ์ 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2559 (อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560) (12 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิตของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ (อังคาร 21 มีนาคม 2560) (80 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) ฉบับปรับปรุง
 • แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 18 พฤษภาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลการดำเนินงานฯ เพื่อส่งมอบให้ ปดศ. (พฤหัส 27 กรกฎาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศุกร์ 04 สิงหาคม 2560)
 • รมว.ทก. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy (๒๔ มิ.ย. ๕๘ - ๑ ก.ค. ๕๘)
 • โครงการกิจกรรม Village E-Commerce (พุธ 08 พฤศจิกายน 2560) (10 ไฟล์แนบ)
 • Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Report
 • กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในปี ๒๕๖๑ (พุธ 27 ธันวาคม 2560)
 • ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560 (ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560) (46 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2560 (พุธ 07 กุมภาพันธ์ 2561) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • มาตราฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 22 มีนาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิต ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พฤหัส 29 มีนาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลคำถามที่พบบ่อย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ (พฤหัส 19 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พุธ 31 ตุลาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... และโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการ (พฤหัส 15 พฤศจิกายน 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2561 (อังคาร 08 มกราคม 2562) (50 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ตุลาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่นรายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวรต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ 2560และปีงบประมาณ 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบตามมาตรา ๗ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ (APSCO) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน
 • รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานผลการตรวจราชการ 2556-2558
 • รายงานการตรวจราชการประจำปี
 • รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงรายไตรมาส
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 • รายงานประจำปี
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads