ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
เกี่ยวกับกระทรวงฯ
Card image

พระพุธ เป็นเทพเจ้าวันพุธมีกายสีเขียว เปี่ยมด้วย ภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์แสดงถึง ความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคมมีอำนาจ พระเศียรเปร่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ ลายรูปพระเกศตอนบนของกรอบเป็นการเสริมภาพพระพุธซึ่งแสดงสติปัญญาและความ รอบรู้ ลายขมวดตอนล่างของกรอบแสดงถึงศูนย์รวมของความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ


วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0”

ประวัติกระทรวงดิจิทัลฯ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังกฤษ: Ministry of Digital Economy and Society) เป็นกระทรวงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[6] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ

ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน กระทรวงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ใช้อักษรย่อ ดศ.

ต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน (เปลี่ยนชื่อกระทรวง)

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงเท่ากับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดคนแรกของกระทรวงได้แก่ นางทรงพร โกมลสุรเดช

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยให้มีผลในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

นโยบายกระทรวงดิจิทัลฯภาพรวม

icon กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรับปรุงโครงสร้างจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม แบ่งส่วนราชการเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

icon คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งใหม่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)

icon คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ปรับลดอำนาจหน้าที่จากกสทช.เดิม รวมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เข้าด้วยกันเหลือคณะเดียว และกำหนดให้การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาและสอดคล้องกับนโยบายจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)

icon คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งใหม่)

icon กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 23 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียกว่า "กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

icon สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งใหม่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

พันธกิจ
 1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
 2. พัฒนา บริหารจัดการ และกำกับดูแล โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 4. ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงสารสนเทศจากหลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
 6. กำกับ  ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด 8/1 มาตรา 21/1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือส่วน ราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา 21/2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังนี้
 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา
 4. สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังมีหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดอีก 4 แห่งประกอบด้วย
 1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการการเมือง
ceo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ceo
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำ
ceo
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
รองปลัดกระทรวงฯ

ceo
รองปลัดกระทรวงฯ

ceo
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ceo
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ceo
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ceo
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ

ceo
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง


โฆษกกระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
.
ceo
โฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ


คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่ออ่านรายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
# รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 03 ตุลาคม 2545 - 10 มีนาคม 2548
2 11 มีนาคม 2548 - 01 สิงหาคม 2548
3 02 สิงหาคม 2548 - 04 กุมภาพันธ์ 2549
4 07 กุมภาพันธ์ 2549 - 19 กันยายน 2549
5 09 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
6 01 ตุลาคม 2550 - 05 กุมภาพันธ์ 2551
7 06 กุมภาพันธ์ 2551 - 19 ธันวาคม 2551
8 20 ธันวาคม 2551 - 05 มิถุนายน 2553
9 06 มิถุนายน 2553 - 09 สิงหาคม 2554
10 09 สิงหาคม 2554 - 09 ธันวาคม 2556
11 30 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558
12 19 สิงหาคม 2558 - 12 กันยายน 2559
13 15 ธันวาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2562
14 16 กรกฎาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2564
15 22 มีนาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2566
# รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 20 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547
2 01 ตุลาคม 2547 - 30 พฤศจิกายน 2550
3 01 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2553
4 01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
5 01 ตุลาคม 2555 - 17 กันยายน 2556
6 18 ตุลาคม 2556 - 27 มิถุนายน 2557
7 27 มิถุนายน 2557 - 09 มิถุนายน 2558
8 09 กรกฎาคม 2558 - 05 พฤศจิกายน 2559
9 05 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
10 01 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2565
11 01 ตุลาคม 2565


นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry Chief Information Officer : MCIO) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Department Chief Information Officer : DCIO) 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน


ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
- 12 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 7 มีนาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2564   ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
- 20 พฤศจิกายน 2558 - 6 มีนาคม 2562   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
การแบ่งส่วนราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด 8/1 มาตรา 21/2
 
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล”
 
ค่านิยม
“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”
 
วัฒนธรรมองค์กร
“องค์กร SMART คน ACTIVE”
 
อำนาจหน้าที่

          ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ
6. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
10. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแผนด้านการสื่อสาร ด้านโทรคมนาคม และด้านไปรษณีย์ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอแนะนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านโทรคมนาคม ด้านไปรษณีย์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
6. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2566 - 2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการให้บริการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเลขโทรศัทพ์ของหน่วยงานภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
     
งานตรวจราชการ
0 2141 6811
0 2142 3345
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0 2142 2482
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2141 6671
     
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
0 2141 6807
กองกลาง
0 2141 6684
0 2141 6685
กองกฎหมาย
0 2141 6766
     
กองการต่างประเทศ
0 2141 6884
0 2141 6886
0 2141 6887
0 2141 6889
กองป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2141 6951
0 2141 6952
0 2141 6968
0 2141 6977
0 2141 6978
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0 2141 6555
0 2141 6571
0 2141 6795
     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
0 2141 6918
กองการสื่อสารโทรคมนาคม
0 2142 1340
0 2141 7012
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง
0 2142 1167
0 2141 6070
     
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน
  • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับแผน ฯ รอบ 6 เดือนหลัง) [th]
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับแผน ฯ รอบ 6 เดือนหลัง) [th]
 • แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
  • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
  • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ 6 เดือน)
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงปม.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ต.ค.๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓)
 • แผนบริหารความเสี่ยง
  • แผนบริหารความเสี่ยง 2566
   • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ครั้งที่ 1/2566
   • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ครั้งที่ 2/2566
   • แผนบริหารความเสี่ยง สป.ดศ. 2566
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 สำนักงบประมาณ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
 • แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศุกร์ 23 สิงหาคม 2556)
 • โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อังคาร 01 ตุลาคม 2556)
 • e-Government Study รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (พุธ 09 ตุลาคม 2556) (14 ไฟล์แนบ)
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๗ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗ ของวุฒิสภา (พฤหัส 17 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อังคาร 22 ตุลาคม 2556) (3 ไฟล์แนบ)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (4 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สป.ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • คู่มือการใช้งานระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซี (ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาล (พฤหัส 26 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 ปี 2557 (จันทร์ 06 มกราคม 2557)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง)รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 (ศุกร์ 31 มกราคม 2557)
 • The 20 ICT Projects for Thailand 38 Dreams (อังคาร 04 กุมภาพันธ์ 2557)
 • แบบสำรวจข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557) (4 ไฟล์แนบ)
 • กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย ict2020 (อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (อังคาร 04 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (พุธ 12 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับบุคคากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ (พฤหัส 13 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • “พิมพ์เขียว (Blueprint) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย” โดย ดร. สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง อนาคต ICT ไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จันทร์ 31 มีนาคม 2557)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557 (พุธ 30 เมษายน 2557) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ๒๕๕๖ (ศุกร์ 02 พฤษภาคม 2557)
 • แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (พุธ 11 มิถุนายน 2557)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ทก. (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนหลัง ) (พฤหัส 28 สิงหาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557) (5 ไฟล์แนบ)
 • การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (จันทร์ 01 ธันวาคม 2557) (15 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เสาร์ 20 ธันวาคม 2557)
 • ร่างแผนบูรณาการงบประมาณ ICT (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • ข้อเสนอโครงการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 21 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 12 กุมภาพันธ์ 2558)
 • ต้นทุนผลผลิต ของ สป.ทก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พุธ 18 กุมภาพันธ์ 2558) (10 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ธันวาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 09 ธันวาคม 2558) (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 14 มกราคม 2559)
 • ประจำเดือน มกราคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (จันทร์ 25 มกราคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 (จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2558 (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) (16 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 15 มีนาคม 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ - ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - Fl To Fl Messages for Bulk Payment) (พฤหัส 17 มีนาคม 2559)
 • ประจำเดือน มีนาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 22 มีนาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - FI To FI Messages for Bulk Payment) (มธอ. 10-2559) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) (มธอ. 9-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานรหัสหีบห่อ (Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials) (มธอ. 8-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสหน่วยวัด (Codes for Units of Measure used in International Trade) (มธอ. 7-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสวิธีการขนส่ง (Codes for Modes of Transport) (มธอ. 6-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา (Code for Currencies) (มธอ. 5-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (Code for Incoterms) (มธอ. 4-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสประเทศ (Code for Countries) (มธอ. 3-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT) (มธอ. 0002-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2555) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • ประจำเดือน เมษายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พฤหัส 21 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 เมษายน 2559)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศุกร์ 29 เมษายน 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 16 มิถุนายน 2559)
 • ประจำเดือน มิถุนายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 28 มิถุนายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มภารกิจงาน และปริมาณงาน ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และที่คาดการณ์จะดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 (พุธ 06 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 15 สิงหาคม 2559)
 • แบบสอบถามว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ในประเทศไทย (พุธ 17 สิงหาคม 2559)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ Digital Economy (ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 22 สิงหาคม 2559)
 • ประจำเดือน สิงหาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 02 กันยายน 2559)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 06 กันยายน 2559)
 • แบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อังคาร 13 กันยายน 2559)
 • ประจำเดือน กันยายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 28 กันยายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรสำหรับจัดทำแนวทางการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (พฤหัส 27 ตุลาคม 2559)
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (อังคาร 01 พฤศจิกายน 2559)
 • แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการในแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พุธ 02 พฤศจิกายน 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • กองยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์ม ปฏิทินการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559)
 • เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะที่ 4.2)" วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (พุธ 09 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Update (พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2559) (4 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารแนบสำหรับการประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • ผลการพิจารณาโครงการงบบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Preceiling) (จันทร์ 05 ธันวาคม 2559)
 • (ร่าง) แผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (จันทร์ 06 กุมภาพันธ์ 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2559 (อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560) (12 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิตของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ (อังคาร 21 มีนาคม 2560) (80 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) ฉบับปรับปรุง
 • แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 18 พฤษภาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลการดำเนินงานฯ เพื่อส่งมอบให้ ปดศ. (พฤหัส 27 กรกฎาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศุกร์ 04 สิงหาคม 2560)
 • รมว.ทก. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy (๒๔ มิ.ย. ๕๘ - ๑ ก.ค. ๕๘)
 • โครงการกิจกรรม Village E-Commerce (พุธ 08 พฤศจิกายน 2560) (10 ไฟล์แนบ)
 • Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Report
 • กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในปี ๒๕๖๑ (พุธ 27 ธันวาคม 2560)
 • ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560 (ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560) (46 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2560 (พุธ 07 กุมภาพันธ์ 2561) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • มาตราฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 22 มีนาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิต ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พฤหัส 29 มีนาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลคำถามที่พบบ่อย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ (พฤหัส 19 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พุธ 31 ตุลาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... และโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการ (พฤหัส 15 พฤศจิกายน 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2561 (อังคาร 08 มกราคม 2562) (50 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ตุลาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่นรายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวรต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ 2560และปีงบประมาณ 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบตามมาตรา ๗ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ (APSCO) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน
 • รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานผลการตรวจราชการ 2556-2558
 • รายงานการตรวจราชการประจำปี
 • รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงรายไตรมาส
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 • รายงานประจำปี
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads